Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Услуги

  • Обследване на сгради
  • Изготвяне на експертизи
  • Изготвяне на енергийни паспорти
  • Изготвяне на технически паспорти

Какво представлява техническият паспорт?

Изготвянето на документа се регламентира от НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.).

Техническият паспорт на строеж е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Техническият паспорт на съществуващ строеж се изготвя на базата на обстойното обследване на сградата от проектанти, с пълна проектантска правоспособност.

{gotop}

В какви срокове сградите трябва да имат технически паспорт?

Сроковете за техническите паспорти са посочени в Наредба 5, като за съществуващите частни строежи сроковете са:

1. за сгради III категория – до 31 Декември 2014 г. (жилищни сгради с високо застрояване – над 5 етажа или с височина над 15 м.);

2. за сгради IV категория – до 31 Декември 2016 г. (жилищни сгради със средно застрояване – от 3 до 5 етажа или с височина от 10 до 15 м.);

{gotop}

Какви са недостатъците при съставяне на технически паспорт, назначено от кмета на общината?

- етажната собственост (ЕС) няма възможност за избор на изгоден вариант;

- ЕС не може да разпредели плащанията във времето;

- ЕС става длъжник на общината, а общината неин кредитор;

- ЕС подлежи на изпълнително производство, предприето от съдебен изпълнител (държавен или частен) за реализиране на правото на кредитора (общината);

ЕС дължи и законните лихви начислени върху главницата, за периодът за който е длъжник на общината.

{gotop}

Какви документи са необходими за съставяне на Технически паспорт на съществуваща сграда?

1. Проектна документация на сградата;

2. Разрешение за строеж;

3. Акт обр.15;

4. Удостоверение от кадастъра;

5. Разрешение за ползване;

6. Документи за собственост - нотариален акт и актуална скица;

7. Документи на собственика на обекта /удостоверение от Агенция по вписванията, ако собственика е юридическо лице/;

8. Документи за промени след разрешение за ползване;

9. Фактури за последните 3 години за електро потребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване;

10. Сертификати от акредитиран орган за контрол за електроконтролни измервания: импеданс и мълниезащита на сградата.

{gotop}

Какво е кредит енергийна ефективност?

Наличието на изготвен енергиен паспорт е основно изискване за получаване кредит „Енергийна ефективност”. Кредитът се отпуска за саниране на сгради по програмата на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) и Агенцията за Енергийна Ефективност. Между 10 и 30% от стойността на кредита се отпуска БЕЗВЪЗМЕЗДНО.

{gotop}