Техническият паспорт е задължителен,направете го полезен! Обадете ни се: + 359 878 828 007

Проектът е основна предпоставка за всяко строително решение.

Проектът е основна предпоставка за всяко строително решение.

Проектирането е сложна съвкупност от знания във всички сфери на живота.

Добрият проектант подтиска желанието си за изява за сметка на доброто решение и желанието на клиента.

Добрите проектантски решения водят до комфорт, лесна достъпност, ниски експлоатационни разходи.

Добрите проектантски решения използват по най – добър начин благоприятните дадености – месторазположение, климатични условия, комуникация и свеждат до минимум неблагоприятните – засенченост, наклон на терена, комуникация, експлоатационни разходи и амортизации.

Добрите проектантски решения дават добра функционална схема – правилно разположение на стаите спрямо географските посоки с оглед ослънченост и засенченост и добри комуникационни връзки между отделните помещения с минимална площ на коридори, стълбища и всички видове комуникации, без да се пренебрегват оптималните изисквания и без да се нарушава комфорта на обитание.

Добрите проектантски решения са свързани със оптимална съвместимост на отделните специалности. Всяка инженерна специалност трябва да е проектирана не само за себе си, но и в зависимост от разположението и правилното функциониране на другите инженерни специалности.

 

 

 

Добрият проект е основна предпоставка за добро строително решение!